อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์กาญจนธัช บัวพา
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
kanjanatuch@tapee.ac.th 

อาจารย์วันเพ็ญ จันทร์คง
ตำแหน่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
wanpen@tapee.ac.th