โครงสร้างหลักสูตร

    
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต  
       หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

           (1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 หน่วยกิต
           (2)กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
4 หน่วยกิต
           (3) กลุ่มวิชาภาษา  14 หน่วยกิต
           (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต
           (5) กลุ่มวิชาอื่นๆ   2 หน่วยกิต
      
        หมวดวิชาเฉพาะ

จำนวน  

99

หน่วยกิต
           (1) กลุ่มวิชาแกน 48 หน่วยกิต
           (2) กลุ่มวิชาเอก 36 หน่วยกิต
           (3) กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 15 หน่วยกิต

        
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต

            1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                               ไม่น้อยกว่า     4  หน่วยกิต

   โดยให้เรียนรายวิชา 000 1104 ไทยและอาเซียนศึกษา จำนวน 2 หน่วยกิตทุกหลักสูตร และรายวิชา 000 1105
            บัณฑิตในอุดมคติไทย จำนวน 2 หน่วยกิต ยกเว้นนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต  

                  จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)   

000 1101

จิตวิทยาทั่วไป

General Psychology

2(2-0- 4)

000 1102

สังคม เศรษฐกิจและการเมือง

Society Economic and Politics

2(2-0- 4)

000 1103

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Local Wisdom

2(2-0- 4)

000 1104

ไทยและอาเซียนศึกษา

Thai and ASEAN Studies

2(2-0-4)

000 1105

บัณฑิตในอุดมคติไทย

Graduate Thai Ideal

2(2-0-4)

000 1107

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

The Philosophy of Sufficiency Economy

2(2-0- 4)

                 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                             ไม่น้อยกว่า                                     4 หน่วยกิต

              โดยให้นักศึกษาเรียนรายวิชา 000 2103 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและค้นคว้า จำนวน 2 หน่วยกิต
        และให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

000 2101

องค์รวมแห่งชีวิต

Holistic Approaches to Life

 2 (2-0- 4)

000 2102

การพัฒนาบุคลิกภาพ

Personality Development

2 (2-0- 4)

000 2103

สารสนเทศเพื่อการศึกษาและค้นคว้า

Information for Education and Research

2 (2-0- 4)

000 2104

จิตสำนึกสาธารณะเพื่อชุมชน

Public Mind for Community

2 (2-0- 4)

000 2105

มนุษยสัมพันธ์

Human Relations

2 (2-0- 4)

000 2106

สันติศึกษา

Peace Studies

2 (2-0- 4)

000 2107

ทักษะชีวิต

Life Skills

2 (2-0- 4)

         1.3 กลุ่มวิชาภาษา                                                  ไม่น้อยกว่า                      14 หน่วยกิต

     โดยให้เรียนรายวิชา 000 3112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 2 หน่วยกิต และรายวิชา 000 3103
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
รายวิชา 000 3104 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 รายวิชา 000 3105 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชา 000 3106 การใช้ภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชา 000 3107 ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร รายวิชา 000 3108 
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 หน่วยกิต

                                                                                                    จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

000 3101

ภาษาจีนเบื้องต้น

Introduction to Chinese

2 (2-0-4)

000 3102

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

Chinese for Communication

2 (2-0-4)

000 3103

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

Fundamentals English 1  

2 (2-0-4)

000 3104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

Fundamental English 2

2 (2-0-4)

000 3105

การใช้ภาษาอังกฤษ 1

English Usage 1

2 (2-0-4)

000 3106

การใช้ภาษาอังกฤษ 2

English Usage 2

2 (2-0-4)

000 3107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

2 (2-0-4)

000 3108

การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

Development of Reading and Writing Skills in English

2 (2-0-4)

000 3109

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

Introduction to French

2 (2-0-4)

000 3110

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

Introduction to Japanese

2 (2-0-4)

000 3111

การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย

Development of Thai Language Skills

2 (2-0-4)

000 3112

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

2 (2-0-4)


1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า                             6 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้

                                                                                  จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

000 4101

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

Introduction to Computer and Information system

2 (2-0-4)

000 4102

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

Mathematics and Statistics for Daily Life

2 (2-0-4)

 

000 4103

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

Life and Environment

2 (2-0-4)

000 4104

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม

Science and Technology for Quality of Life and Society

2 (2-0-4)

1.5 กลุ่มวิชาอื่นๆ                                                 ไม่น้อยกว่า                      2 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ โดยให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ

                                                                                 จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

000 5101

ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ

Football for Health

1 (0-2-2)

000 5102

บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ

Basketball for Health

1 (0-2-2)

 

000 5103

วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ

Volleyball for Health

1 (0-2-2)

000 5104

ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

Swimming for Health

1 (0-2-2)

000 5105

ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ

Futsal for Health

1 (0-2-2)

000 5106

แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ

Handball for Health

1 (0-2-2)

000 5107

แบดมินตันเพื่อสุขภาพ

Badminton for Health

1 (0-2-2)

000 5108

เทนนิสเพื่อสุขภาพ

Tennis for Health

1 (0-2-2)

000 5109

ตะกร้อเพื่อสุขภาพ

Takraw for Health

1 (0-2-2)

000 5110

การต่อสู้ป้องกันตัว

Self Defense

1 (0-2-2)

000 5111

เปตองเพื่อสุขภาพ

Petangue for Health

1 (0-2-2)

000 5112

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

Social Dance for Health

1 (0-2-2)

000 5113

แอโรบิกแดนซ์เพื่อสุขภาพ

Aerobic Dance for Health

1 (0-2-2)

000 5114

เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ

Table Tennis for Health

1 (0-2-2)

000 5115

โยคะเพื่อสุขภาพ

Yoga for Health

1 (0-2-2)

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                   96 หน่วยกิต

ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้

    2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                                                      45 หน่วยกิต

                                                                               จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

000 1301

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

English for Business 1

3 (3-0-6)

000 1401

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

English for Business 2

3 (3-0-6)

111 1101

หลักการตลาด

Principles of Marketing

3 (3-0-6)

112 1101

องค์การและการจัดการ

Organization and Management

3 (3-0-6)

112 1201

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Business Economics

3 (3-0-6)

112 1202

การเป็นผู้ประกอบการและจริยธรรมทางธุรกิจ

Entrepreneurship and Business Ethics

3 (3-0-6)

112 1301

การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

Production and Operations Management

3 (3-0-6)

112 1401

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Strategic Management

3 (3-0-6)

121 1201

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3 (3-0-6)

132 1201

การใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ

Computer Application in Business

3 (2-2- 6)

132 1202

สถิติธุรกิจ

Business Statistics

3 (3-0-6)

151 1101

หลักการบัญชีเบื้องต้น

Fundamental Accounting

3 (2-2-6)

151 1201

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3 (3-0-6)

151 1202

การภาษีอากร 1

Taxation 1

3 (3-0-6)


2.2 กลุ่มวิชาเอก                                                                                         36 หน่วยกิต

                                                                                    จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

151 2201

การบัญชีชั้นกลาง 1

Intermediate Accounting 1

3 (2-2-5)

151 2202

การบัญชีชั้นกลาง 2

Intermediate Accounting 2

3 (2-2-5)

151 2302

การบัญชีต้นทุน

Cost Accounting

3 (2-2-5)

151 2302

การบริหารต้นทุน

Cost Management

3 (2-2-5)

151 2303

การบัญชีชั้นสูง 1

Advanced Accounting 1

3 (2-2-5)

151 2304

การบัญชีชั้นสูง 2

Advanced Accounting 2

3 (2-2-5)

151 2305

การสอบบัญชี

Auditing

3 (3-0-6)

151 2306

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting Information Systems

3 (2-2-5)

151 2307

การภาษีอากร2

Taxation2

3 (3-0-6)

151 2308

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

Internal Audit and Internal Control

3 (3-0- 6)

151 2401

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

Financial Reporting and Analysis

3 (3-0-6)

151 2402

สัมมนาการจัดการ

Seminar in Management

3 (3-0-6)

2.3 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม                                  15 หน่วยกิต

โดยให้นักศึกษาเรียนรายวิชา กลุ่มวิชาพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม จำนวน 2 หน่วยกิต และเลือกเรียน
จากกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา หรือกลุ่มวิชาเอกเลือกวิชาการบัญชี 

                                                                                    จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)

2.3.1 กลุ่มวิชาพันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม

151 3401

พันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 1

Social Engagement 1

1 (0-2- 4)

151 3402

พันธกิจสัมพันธ์ต่อสังคม 2

Social Engagement 2

1 (0-2- 4)

2.3.2 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา

151 3305

เตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Preparation for Cooperative Education

1 (0-2-4)

151 3306

สหกิจศึกษาทางการบัญชี 1

Cooperative Education in Accounting 1

6 (2-7-0)

151 3410

สหกิจศึกษาทางการบัญชี 2

Cooperative Education in Accounting 2

6 (2-7-0)

2.3.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกวิชาการบัญชี

151 3301

การบัญชีเฉพาะกิจการ

Specialized Accounting

3 (3-0-6)

151 3302

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

Public Sector Accounting

3 (3-0-6)

151 3303

การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม

Environmental Management Accounting

3 (3-0-6)

151 3304

การวางแผนกำไรและการควบคุม

Profit Planning and Control

3 (3-0-6)

151 3307

โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ

Software Package in Business

3 (2-2-6)

151 3404

การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ

Information System Audit and Control

3 (3-0-6)

151 3406

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี

Accounting Information System Analysis and Design

3 (3-0-6)

151 3407

โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

Accounting Software Packages

3 (2-2-5)

151 3409

การฝึกงานทางการบัญชี

Accounting Internship

3 (2-7-0)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                       ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

                ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยตาปีโดยมีเนื้อ
            หารายวิชาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับรายวิชาที่เคยสอบผ่านมาแล้ว

 

 

 

Comments