ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
        ค่าธรรมเนียมการเรียนเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา      30,000          บาท

        ระบบการเแบ่งจ่าย     
                   
การแบ่งจ่าย นักศึกษาสามารถแบ่งจ่ายได้ภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง
                            ครั้งที่ 1 วันวันลงทะเบียนกำหนดให้จ่ายร้อยละ  40 ของค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น
                            ครั้งที่ 2 ให้จ่ายก่อนวันสอบกลางภาคร้อยละ 30 ของค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น
                            ครั้งที่ 3 ให้จ่ายก่อนวันสอบปลายภาคร้อยละ 30 ของค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษานั้น

                    ระบบเงิน กยศ.
                        นักศึกษาสามารถกู้เงินกยศ.ได้เต็มจำนวน