คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

ชื่อหลักสูตร

    ภาษาไทย:                            หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

    ภาษาอังกฤษ:                        Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย) :                    บัญชีบัณฑิต

     ชื่อย่อ (ไทย) :                      บช.บ.

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                Bachelor of Accountancy

     ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                  B.Acc.

คณะ

       คณะบัญชี

สถานที่เรียน

         มหาวิทยาลัยตาปี วิทยาเขตเมืองฯ

หลักสูตร

        หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ในภาคปกติและเสาร์-อาทิตย์ คือ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

ลักษณะของสาขาวิชา

        ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านบัญชี ประกอบด้วย การบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน การสอบบัญชี มาตรฐานการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การภาษีอากร โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ และปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการครบ 2 ภาคการศึกษา

คุณลักษณะของผู้สนใจ

        หลักสูตรนี้รับผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้งสายวิทย์ สายศิลป์ หรือสายวิชาชีพ ผู้สนใจควรมีลักษณะช่างสังเกต ชอบการคิดวิเคราะห์ ชอบการคำนวณ ชอบการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเพื่อช่วยในการทำงานให้ถูกต้องรวดเร็ว มีความสุขุม รอบคอบ อดทนและสามารถนำเสนอข้อมูลได้ดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้ โดยสามารถทำงานเป็นนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร นอกจากนั้นจะประกอบอาชีพในภาคเอกชนแล้ว ยังสามารถปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ รับราชการ และประกอบอาชีพส่วนตัว บางส่วนศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นไป

แนวทางการประกอบอาชีพ

    ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพ
        บัญชี พ.ศ. 2547 
และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และการทำงานในองค์กรหรือ
        หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ดังต่อไปนี้

        (1) ด้านการทำบัญชี  (2) ด้านการสอบบัญชี  (3) ด้านการบัญชีบริหาร  (4) ด้านการภาษีอากร  (5) ด้านการวางระบบบัญชี

        (6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี  (7) ด้านการตรวจสอบภายใน  (8) ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     (1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา (3 ปี) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้ตาม
           ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

    (2) วิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษา 
            (2.1) โดยการสอบคัดเลือก
            (2.2) โดยการคัดเลือกด้วยวิธีเทียบโอน หรือสอบคุณวุฒิอย่างอื่นแทน
            (2.3) โดยการคัดเลือกจากผู้สมัครขอเข้าศึกษาต่อจากชั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
            (2.4) โดยการรับเข้าตามโครงการพิเศษทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

รายละเอียด  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559